About Top SystemsWrite us Help pages Home Page Advanced Search Simple Search
           
         

ארכיון הגולן מציע את המידע באתר זה ברשת האינטרנט לכל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות. הכניסה לאתר והעיון במסמכים המוצגים בו היא ללא תמורה ואין הארכיון רואה מכך כל רווח.
 
זכויות יוצרים
לפי דיני זכויות היוצרים בישראל, לארכיון שמורות כל זכויות היוצרים באתר ובהרכבו. זכויות היוצרים חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, גרפיקה, כרזות וכיו"ב.
אין להעתיק, להפיץ, להוציא לאור, להציג או לפרסם את החומר המוגן ללא הסכמה מראש ובכתב של מנהל ארכיון הגולן.
עם זאת, המשתמש רשאי לעשות שימוש הוגן בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן משמע ציטוט סביר מתוך החומר המוגן, אך המצטט, כאמור, חייב לציין כמקור המידע הן את המסמך ממנו הוא מצטט והן את העובדה כי המסמך נלקח מאתר ארכיון הגולן.
אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערכו של החומר המוגן, או פגיעה בכבודם או בשמו של הארכיון.
 
אחריות ארכיון הגולן
השירות מוצע לציבור כמות שהוא ("as is"). הארכיון אינו אחראי להתאמת השירות לצרכי המשתמש וכן אינו אחראי לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות.
הארכיון אינו אחראי גם לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
המשתמש בלבד הוא שישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.
אין הארכיון אחראי לכל נזק שיגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, ובכלל זה אין הוא אחראי על נזק שנגרם  עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות או דרך השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות. כן אין הארכיון אחראי לכל מחיקה, שינוי או כל שיבוש אחר שנגרם למידע המופיע בשירות, או לכל נזק שנגרם כתוצאה משימוש באתר אחר אשר מקיים קישור (link) בינו לבין שירות זה.
לעניין סעיף זה, הארכיון משמע לרבות עובדיו ונציגיו
 
קישורים
בשירות זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.
אם לא צויין אחרת באתר זה, אין בין הארכיון לבין האתרים האחרים יחסים משפטיים או מסחריים, ואין כל שליטה או זכות או אחריות לחומר הנמצא באתרים אלו.
אין הארכיון אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.
 
מסמכים מקוריים
אם תתגלה סתירה או אי התאמה בין החומר המוצג באתר זה לבין המסמכים המקוריים, יש לראות רק במסמכים המקוריים את המסמכים הנכונים.