About Top SystemsWrite us

Help pages

Home Page

Advanced Search

Simple Search

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כללי

ארכיון הגולן מציע את המידע באתר זה ברשת האינטרנט לכל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות. הכניסה לאתר והעיון במסמכים המוצגים בו היא ללא תמורה ואין הארכיון רואה מכך כל רווח.

 

תנאי שימוש באוספים באמצעות האתר

1 הארכיון הוירטואלי פתוח לכל.
2.אין להעתיק, להפיץ, להוציא לאור, להציג או לפרסם את החומר המוגן ללא הסכמה מראש ובכתב של מנהל הארכיון או מכל גורם אחר בעל זכויות יוצרים עליו. אין זה מתפקידו של הארכיון לפרש בפני המשתמש דיני זכויות היוצרים. המשתמש ורק הוא עצמו אחראי על קביעת שייכות זכויות היוצרים על מסמכי הארכיון, שהוא בחר לפרסם בכל צורה שהיא.
3.עם זאת, המשתמש רשאי לעשות שימוש הוגן בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן משמע ציטוט סביר מתוך החומר המוגן, אך המצטט חייב לציין כמקור המידע  את אתר ארכיון הגולן כולל הפנייה מדוייקת לסימולו של התיק (חטיבה ומספר התיק).

 

תנאי שימוש באוספים בחדר העיון

1. הארכיון פתוח לכל -  יש לתאם מראש טלפונית ביקור בארכיון - 04-6963290.

2. החומר הארכיוני וספרים מספריית הארכיון יימסרו לעיון רק בתחומי אולם העיון בשעות הפתיחה.
     קהל המשתמשים אחראי על בטיחותם עד החזרתם לצוות העובדים.
3.החומר הארכיוני נפגע בקלות, ודורש שימוש זהיר בו. צוות הארכיון מביע תקווה כי המשתמשים יתרמו את חלקם במסירת אוספי הארכיון לדורות הבאים בשלמות.

* נא לדפדף בדפי התיקים בזהירות.

* חובה לשמור על הסדר המקורי של המסמכים. אין להוציאם מהתיק!
* נא להפנות את תשומת ליבם של אנשי הארכיון לתיקים שבהם השתנה הסדר המקורי או למסמכים שניזוקו. צוות הארכיון מבקש מהמשתמשים לא לסדר את המסמכים בעצמם.

*  נא להפנות את תשומת ליבו של הצוות לכל הבעיות העולות תוך שימוש בתיקים.

4.שימוש במכשירי צילום אישיים אפשרי רק במקרים מוגבלים ומותנה באישור מיוחד של מנהל הארכיון.
5.אין להעתיק, להפיץ, להוציא לאור, להציג או לפרסם את החומר הארכיוני, ללא הסכמה מראש ובכתב של מנהל הארכיון או מכל גורם אחר בעל זכות יוצרים עליו.
אין זה תפקידו של הארכיון לפרש בפני החוקרים דיני זכויות היוצרים. החוקר ורק הוא בעצמו אחראי על קביעת שייכות זכויות היוצרים על מסמכי הארכיון, שהוא בחר לפרסם בכל צורה שהיא.

6. עם זאת, החוקר רשאי לעשות שימוש הוגן בחומר הארכיוני, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן משמע ציטוט סביר מתוך החומר הארכיוני, אך המצטט כאמור חייב לציין כמקור המידע הן את ארכיון הגולן והן הפניה מדוייקת לסימולו של התיק (חטיבה ומספר תיק).

7. יש להמציא לספריית ארכיון הגולן, בחינם, עותק אחד מן הפרסום שלך בו נעשה שימוש בחומר הארכיוני.

8. חשוב לזכור כי גרימת נזק לחומר הארכיוני בכוונת זדון הינה מעשה פלילי לפי החוק !

9. אי ציות לתנאי שימוש באוספי הארכיון עלול להביא לשלילת זכות השימוש בהם.